Thơ Đường

Dễ chi đùa bỡn với thơ Đường

Niêm luật buộc ràng quá nhức xương

Đã trót đa mang, mang lại nặng

Cũng toan vất bỏ, bỏ thì vương

Tám câu ấy, tám hàng châu ngọc

Năm vận là, năm đoá sắc hương

Trăm mối dệt vào năm sáu (56) chữ

Khuôn vàng gói trọn cả nghìn chương

Leave a Reply

Your email address will not be published.