Xuân

Xuân đến rạng ngời khắp núi sông

Xuân trao tình mới ánh xuân hồng

Xuân thêm thêm mãi càng thêm tuổi

Xuân mới mới hoài ấy mới thông

Xuân đượm hương tùng tình thắm thiết

Xuân phơi sắc liễu nghĩa thêm nồng

Xuân trên bảy bốn xuân – càng đẹp

Xuân chúc Dần (*) – xuân rực rỡ bông

__________

Chú Thích :

(*) Xuân năm Dần

Leave a Reply

Your email address will not be published.