Xuân về

Dê (1) dẫn xuân về bác Vũ ơi !

Cùng nhau ta đã tám mươi rồi

Da mồi, tóc bạc… tôi  như  bác

Bụng thót, lưng khòm bác khác tôi

Răng bác kém tôi vừa rũng một

Răng tôi hơn bác đã rời hai

Thiên đường cực lạc dang chờ sẵn

Nhanh chậm đường về, hỏi … trứoc ai ?

——

Chú thích :

(1) Năm Mùi

Thăng long tích sử

Nghìn năm tích  sử  đất Thăng Long

Các bậc hùng anh đã một lòng

Đánh Hán – Trưng Vương thề Lãng Bạc

Diệt Nguyên – Hưng Đạo hội Diên Hồng

Đống Đa chiến trận lừng phương Bắc

Văn Miếu  bình thơ  rạng cõi đông

Lời Bác – Ba Đình vang thế giới

Cổ kim linh địa tụ nguyên phong