Xóm chiều

Chiều về nơi thôn dã

Khói bếp nhà ai quyện mái quê

Đồng xa tiếng mõ giục trâu về

Nắng chiều sót lại sau triền núi

Bóng tối lùa dần dưới mé đê

Ngõ xóm nghêu ngao đàn trẻ hát

Đường thôn hí hửng gái trai kề

Chuông chùa thong thả buông trầm lặng

Từng tốp đi vào lối cổng tre.

Đào Cẩn (trích tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.