Nửa

Xa quê từ  đó – nửa vầng trăng

Mờ ảo hư  hao – nửa nguyệt hằng

Mộng ngọc đêm tàn – tan nửa mộng

Son nhạt cuộc đời – nửa được không

– 0 –

Tóc xanh ngày ấy – pha sương muối

Hoài bảo nung lòng – pha gió đông

Dòng đời bao nỗi – phôi pha quá

Nhân thế phong trân – pha mất ta

Leave a Reply

Your email address will not be published.