Hoạ lại bài Cảnh già

Nặng gánh tang bồng nặng chiết ma

Nặng tình cố lý, nặng thân già

Tùng già trổ lộc tươi màu lá

Trúc cỗi đâm măng, đậm nứơc da

Vựot khỏi thị phi khinh hoá trọng

Ra ngoài đối đãi thiểu thành đa

Càng già càng muốn thêm già nữa

Cùng với thiên nhiên vũ trụ hoà

LỆ UYÊN hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.