Đông tàn

Tiễn đông se lạnh, bơ vơ

Bơ vơ

Một cõi

Vẫn mơ nụ hồng

Ai đem nhốt ánh trăng nồng

Để

Rộn lên trong tiếng tơ đồng vấn vương

Tiễn đông trăm nhớ ngàn thương

Chùm hoa vụng dại bên đường xác xơ

Gió lùa cành lá phất phơ

Đông đưa xuân đến nàng thơ … dậy thì

Leave a Reply

Your email address will not be published.