Trước hiên nhà xứ

Kính tặng quý cha dòng Đa Minh

– Giáo xứ Tân Hiệp

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Một vườn cây kiểng lộc đơm hoa

Giữa tượng thánh nhân buổi hạ mùa

Thêm hương thắm đượm nguồn chân lý

Phô sắc áo ngài mãi trắng phau

Huyết Tộc lên tinh màu tuyết tộc

Cho muôn thế hệ chẳng phai nhoà

Nhị toả hương loang lành đẹp gió

Thơm hoà khí thở khắp năm châu

Leave a Reply

Your email address will not be published.