Tình thơ thuở nào

Ai ơi …

ngày ấy tóc xanh

Giờ  đây tóc đã trở thành hoa râm

Ngày xưa

mình đã âm thầm

Trao lời ước nguyện sắc cầm trăm năm

Bây giờ người đã biệt tăm

( cành dâu còn đó con tằm kéo tơ … )

Đợi ai cho đến bao giờ ! …

Cùng nhau nối lại

tình thơ thuở nào

Leave a Reply

Your email address will not be published.