Nhớ Trà Bồng

Trà Bồng phong cảnh ngắm càng xinh

Tạo hoá dành riêng cảnh hũư  tình

Chùa Đá rừng xanh công cúng trái

Xen Bay nứoc trắng sốc nghe sinh

Quế trầm hương ngát giàu sông núi

Lúa bắp ngon lành lắm thưọng kinh

Gió bắc ngựa Hồ giai thoại cũ

Biết ai tỏ hết nỗi riêng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published.