Nhắn gởi

Tiên Phước

Ai về

Tôi nhắn gởi

Bến sông Tiên nước ngược dòng

Thuyền giấy em neo mười năm đợi

Dịu dàng – sóng – vỗ – ngàn – khơi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.