Mỗi mùa phượng

Mỗi mùa phượng nở – một mùa thương

Bịn rịn cầm tay buổi bãi trường

Phố thị ai về gieo nỗi nhớ

Núi rừng mình lại nén sầu vương

Tiếng ve ra rả lòng ray rứt

Giọng quốc nỉ non dạ chán chường

Vắng bạn xa thầy ba tháng hạ

Lòng nghe quạnh quẽ tiếng chiều sương

Leave a Reply

Your email address will not be published.