… Là một nỗi sầu …

Thương cho số kiếp con tằm

Lộn qua lộn lại cũng nằm trong tơ

Đời ngưòi như  một giấc mơ

Sớm còn tối mất có ngờ  được đâu

Đời người  là một bể dâu

Duong gian là một nỗi sầu

triền miên

Leave a Reply

Your email address will not be published.