Bạc

Tôi thường nghĩ lại tấm thân tôi

Bảy chục xuân – xuân đến nữa rồi

Thử hỏi xuân xanh sao tóc bạc

Vốn không bạc nghĩa chẳng bạc tình

Chỉ có bạc tiền thì không bạc

Cớ sao lại bạc mái đầu tôi ?

Chúc thảy mọi người xuân xuân mãi

Đừng như ” cái bạc ” giống như tôi

5.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published.