Về đi !

Về đi cố nhân ơi

Mây trắng bốn phương trời

Đêm dâng trào kỷ  niệm

Ngày ấy em xa tôi

Về đi cố nhân ơi

sương ứot áo em rồi

Tay không còn bịn rịn

Khói thuốc buồn đêm trôi

Em đi biền biệt mãi

Ta chở buồn tóc mây

Khi thiếu một vòng tay

Chăn chiếu lạnh phương này

Cố nhân ơi về đi

Đêm xé lệ phân kỳ

Ta đau ngàn thế kỷ

Ừ … thôi em về đi

Leave a Reply

Your email address will not be published.