Thăng long tích sử

Nghìn năm tích  sử  đất Thăng Long

Các bậc hùng anh đã một lòng

Đánh Hán – Trưng Vương thề Lãng Bạc

Diệt Nguyên – Hưng Đạo hội Diên Hồng

Đống Đa chiến trận lừng phương Bắc

Văn Miếu  bình thơ  rạng cõi đông

Lời Bác – Ba Đình vang thế giới

Cổ kim linh địa tụ nguyên phong

Leave a Reply

Your email address will not be published.