Thạch trụ

Ai đem trụ  đá dựng nơi đây

Cho đá trơ trơ  với tháng ngày

Ta đã trai trơ từng bước lửng

Xuân về, nghe lạ ! Đá như  ngây.

Viết trên phiến đá ( thạch trụ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.