Chờ nhau

Mong nhớ đợi chờ

 

Em đem nỗi nhớ vào xuân

Rồi xa hun hút dặm ngàn… cố nhân

Cành duyên lần nữa tháng năm

Chờ nhau… duyên nợ trắng ngần tóc mây.

Đào văn Cẩn (tuyển tập :”Tân Hiệp Thơ 5”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.