PHƯƠNG XA

Nhổ neo rồi, thuyền ơi ! xin mặc sóng,
Xô về đông hay giạt tới phương đoài,
Xa mặt đất, giữa vô cùng cao rộng,
Lòng cô đơn, cay đắng, họa dần vơi .

Lũ chúng ta, lạc loài, dăm bảy đứa .
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh,
Bể vô tận sá gì phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền ! Theo gió hãy lênh đênh .

Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi bơ vơ,
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền ! Xin ghé bến hoang sơ .

Men đã ngấm, bọn ta chờ nắt tắt,
Treo buồm cao cùng cao tiếng hò khoan .
Gió đã nổi, nhịp giăng chiều hiu hắt,
Thuyền ơi thuyền ! Theo gió hãy cho ngoan .

(Thơ say)