Nắng vàng

Lá vàng rắc nhẹ đường thu

Nghiêng nghiêng nón lá mơ hồ tình say

Em khoe áo mới sắc ngày

Mắt môi ngan ngát hây hây cúc vàng

Nắng chiều dìu dịu thôn trang

Chân anh vụng dại, tay nàng vẩn vơ

Xạc xào gió nổi tình thơ

Bóng soi đôi bóng ngu ngơ nắng vàng.

Đào văn Cẩn (tuyển tập :”Tân Hiệp Thơ 5”)